กำลังโหลด...
Home เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

 

ข้อตกลงระหว่างท่าน กับ บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด
__________________________________________________________________________________________

เว็บไซต์ของบริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด (www.plaza.co.th) จัดทำขึ้นเพื่อโฆษณาขายสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ, บริษัทฯในเครือ หรือบุคคลที่สาม ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่อยู่ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์ของ
บริษัทฯย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย และอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ในเว็บไซต์ด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้  โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน
__________________________________________________________________________________________ 

บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์
อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆอย่างสม่ำเสมอ
การใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
__________________________________________________________________________________________

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทฯรวบรวมได้
จากเว็บไซต์นี้อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้าทางผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงวิธีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ www.Plaza.co.th ในการรักษาความลับ
สำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 • - การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านทาง E-mail: Sale@plaza.co.th  เพียงระบุหัวเรื่องและแจ้งวัคถุประสงค์ในการ
  ติดต่อ หรือทางโทรศัพท์ 02-314-6461 
 • - นอกจากนั้น หากท่านต้องการติดต่อกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อสินค้า, ชำระเงิน หรือสอบถามทั่วไป ท่านสามารถติดต่อได้ทาง
  หน้า Contact us และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ทางเว็บไซต์เตรียมไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับในข้อสงสัยๆต่างต่อไป
 • - ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อทำการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
  ตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ โดยท่านสามารถยกเลิกการ
  รับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ Sale@plaza.co.th

เว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลทางสถิติ ในด้าน
พฤติกรรม
การสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุง
เว็บไซด์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทฯจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่นให้แก่องค์กรอื่นใด 

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ
__________________________________________________________________________________________ 

เว็บไซต์ของบริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด (www.plaza.co.th) อาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของบริษัทฯ หรือบริษัทฯในเครือ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม, ทำธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น
การที่ท่านเชื่อมต่อ   กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามบริษัทฯจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่
ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อใดก็ตามที่
ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้  ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมนั้นๆ

 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

__________________________________________________________________________________________

ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในเว็บไซต์ www.plaza.co.th เป็นทรัพย์สินของ บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด และของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนเว็บไซต์นี้ (โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่า
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่) บริษัทฯไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ หรือจากบุคคลที่สาม
(แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ หรือใช้ในลักษณะใดๆก็ตาม ทั้งนี้ข้อมูล
สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ใน หรือสามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ อาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลที่บรรจุ
อยู่บนเว็บไซต์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

 

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูลและข้อห้ามการใช้งาน

__________________________________________________________________________________________

เนื่องด้วยบริษัทฯ เปิดช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากผู้บริโภคผ่านหลายช่องทาง และสินค้าบางชนิดอาจเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อจำนวนมากในระยะเวลา
หนึ่งพร้อมๆกัน บริษัทฯจึงอาจขออภัยล่วงหน้าหากเกิดเหตุความล่าช้า หรือสินค้าบางชนิดไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซด์
บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญา หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์
รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าวบริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิก
หรือยกเลิกนั้น และไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

ทั้งนี้การใช้งานในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ จะต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน
เว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานจะไม่ใช้เว็บไซด์ในลักษณะใดๆก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ
หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่
รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล
(hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ 
__________________________________________________________________________________________

ในบางประเทศที่มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับทางฎหมายที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลในประเทศนั้น ๆ ดังนั้นข้อมูลที่
เผยแพร่ทางเว็บไซต์นี้ จึงเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มี ถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและไม่ได้มุ่งหวังที่จะจัดทำเพื่อนำเสนอ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่
อาศัยอยู่ ณ ประเทศอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อพิพาทจากการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณา
จักรไทย

 

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในกรณีที่ลูกค้ายังมิได้ยืนยันคำสั่งซื้อ และสินค้ายังมิได้ถูกส่งออกไปแล้วเท่านั้น โดยในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น
จะไม่มีค่าบริการใดๆ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-314-6461 หรืออีเมลล์ sale@plaza.co.th


การรับประกันและการคืนสินค้า

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สินค้าทุกรายการที่ขายอยู่บนเว็บไซด์ Plaza.co.th มีการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้นำเข้าสินค้า
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่แตกต่างกันไป
เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
เมื่อท่านได้รับสินค้าจากทางบริษัทฯแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่าเกิดความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในคุณสมบัติ
ของสินค้า เช่น สินค้าไม่ตรงตามรุ่น, ใช้งานไม่ได้ ฯลฯ ท่านสามารถขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • - กรุณาติดต่อเพื่อคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • - ทำการจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ในช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยสินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่
  ในสภาพเหมือนดังตอนที่ลูกค้ารับสินค้ามา พร้อมเอกสาร, คู่มือ, ใบรับประกัน, กล่องบรรจุ ทุกอย่างต้องครบถ้วน
 • - เมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความบกพร่องตามที่แจ้งมาแล้ว ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้า, คืนสินค้า หรือซ่อมแซม
  สินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันให้ตามที่ตกลงไว้

 

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และระงับข้อพิพาท

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาท และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางบริษัทฯจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในกรณีเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมุลได้ เว้นแต่การเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ในการร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาท ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งมาทางอีเมลล์ sale@plaza.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้ บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด
เลขที่ 869 วิลเลจเซ็นเตอร์ ยูนิต 6 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า
ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th